translate

Regulamin sklepu detalicznego Spyrka-Meubels

Algemene Voorwaarden van Spyrka Meubels

per 8 januari 2015

Artikel 1 Definities.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en transacties die iedere

natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen Cliënt, verstrekt aan „Spyrka Meubels”,

eenmanszaak, KvK 53434803, gevestigd aan de Nieuw-Mathenesserstraat 25, te (3113 AD)

Schiedam, hierna te noemen Spyrka Meubels.

Artikel 2 Het verstrekken van opdracht en acceptatie van de algemene voorwaarden.

Mondeling, telefonisch of door het invullen en versturen van het contactformulier, of door

het versturen van e-mail naar Spyrka Meubels, verstrekt de Cliënt zijn opdracht (uitnodiging

tot het doen van een aanbod) en bevestigd hij de kennisneming en de acceptatie van deze

algemene voorwaarden.

Artikel 3 De prijzen.

De prijzen vermeld op de website van Spyrka Meubels zijn prijzen voor meubels alleen. Alle

prijzen zijn exclusief decoratie en/of elektronica. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.

Artikel 4 Acceptatie van aanbod, voorschot en betaling.

4.1 Als de Cliënt de prijs van de offerte accepteert, maakt hij een voorschot ten

hoogte van 30% van het in de offerte genoemde bedrag over op de (IBAN) bankrekening van

Spyrka Meubels NL44INGB0004344149, of hij betaalt dit voorschot contant aan Spyrka

Meubels. Bij producten die niet voorradig zijn en dus besteld moeten worden, is de hoogte

van het voorschot bepaald op 50% van het in de offerte genoemde bedrag. Als kenmerk van

de betaling, vermeld de Cliënt het in de offerte genoemde kenmerknummer.

4.2 Het restant kan bij de levering contant worden betaald of vooraf via de bank op

(IBAN) bankrekening van Spyrka Meubels NL44INGB0004344149. Bij geen betaling tijdens de

levering wordt er niet geleverd en vervalt het voorschot, om de kosten van Spyrka Meubels

te dekken.

Artikel 5 Levering.

5.1 De meubels zijn geleverd in de Spyrka Meubels winkel.

5.2 Als extra service biedt Spyrka Meubels de mogelijkheid om de meubels te laten

bezorgen. Afhankelijk van de afstand wordt hier een vergoeding voor berekend. Deze kosten

zijn 40 eurocent per kilometer met een starttarief van 10 euro, berekend vanaf de Spyrka

Meubels winkel tot het door de Cliënt opgegeven adres. De chauffeur bezorgt in eerste

instantie tot aan de eerste deur op de begane grond. In overleg kan de chauffeur u helpen

het meubelstuk te plaatsen, waarbij eventuele opgelopen schade niet voor rekening van

Spyrka Meubels komt.

5.3 De levertijd bedraagt 28 werkdagen, tenzij een andere termijn is afgesproken.

Dit wordt gerekend vanaf de datum van de aanbetaling. Bij producten die niet voorradig zijn

en dus besteld moeten worden, wordt de levertijd verlengd met 7 werkdagen. Zodra de

producten klaar zijn neemt Spyrka Meubels contact op met de Cliënt, om de dag van levering

en eventuele bezorging te bespreken.

5.4 De Cliënt is gehouden om de producten bij ontvangst te controleren om zo

eventuele schades of ondeugdelijkheden direct te kunnen melden.

Artikel 6 Garantie.

Op alle producten geleverd door Spyrka Meubels geldt een fabrieksgarantie van 1 jaar. Deze

fabrieksgarantie geldt alleen voor de standaard fabrieksmeubelen en slechts alleen bij

fabrieksfouten aan deze meubelen. Na overleg repareren of vervangen wij het product.

Schade ontstaan door onredelijk gebruik, niet compleet of verkeerd gemonteerde meubelen

of commercieel gebruik vallen niet onder de garantie.

Artikel 7 Reclameren.

Reclameren van eventuele schade of andere ondeugdelijkheden, dient te gebeuren in de

winkel van Spyrka Meubels en binnen twee dagen na ontvangst van het product. Na de twee

dagen na ontvangst, dient er gereclameerd te worden bij de fabriek waar het product

vervaardigd is. Spyrka Meubels verplicht zich tot medewerking en informatieverschaffing die

nodig is voor het reclameren bij de fabriek.

Artikel 8 Retourneren.

Harde meubelen (zonder stoffering), al gemonteerd en/of gebruikt, kunnen niet

geretourneerd worden. Ook meubelen, die op bestelling zijn gemaakt, worden niet retour

genomen. Bij retournering van meubelen vindt eventuele terugbetaling aan de Cliënt binnen

28 werkdagen plaats.

Artikel 9 De talen.

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Pools opgesteld. In geval van

verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 10 Wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Spyrka Meubels behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De

wijzigingen in de algemene voorwaarden gelden vanaf het moment van de publicatie op de

website http://www.spyrka-meubels.nl. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht,

dus hebben geen invloed op de opdrachten die voor de wijziging zijn verstrekt.

Artikel 11 De rechtsverhouding.

Op de rechtsverhouding tussen Spyrka Meubels en haar Cliënten zal het Nederlands recht

van toepassing zijn. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter

te Rotterdam.

Einde.

Regulamin Spyrka Meubels

obowiązujący od 8 stycznia 2015

Artykuł 1 Definicje.

Ten regulamin określa zasady i dotyczy wszystkich zleceń i transakcji, które każda osoba

fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem, składa lub zawiera z firmą jednoosobową

„Spyrka Meubels”, KvK 53434803, z siedzibą w (3113 AD) Schiedam przy Nieuw-Mathenesserstraat 25,                                           zwanej dalej Spyrka Meubels.

Artykuł 2 Złożenie zlecenia i akceptacja regulaminu.

Klient składa zlecenie osobiście, lub telefonicznie, lub wypełniając i wysyłając formularz

kontaktowy lub wysyłając e-mail do Spyrka Meubels. Tym samym potwierdza, że zapoznał się

z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Artykuł 3 Ceny.

Ceny podane na stronie internetowej Spyrka Meubels dotyczą tylko mebli. Wszelkie

dekoracje i/lub sprzęty elektroniczne nie są objęte w ofercie. Wszystkie ceny zawierają

podatek VAT.

Artykuł 4 Akceptacja oferty i dokonanie płatności.

4.1 Jeżeli Klient akceptuje ofertę, dokonuje on wpłaty zaliczki w wysokości 30%

ustalonej w ofercie kwoty na numer konta bankowego firmy Spyrka Meubels (IBAN)

NL44INGB0004344149 lub płaci tą zaliczkę gotówką. Jeżeli oferta dotyczy produktów, których

nie ma w magazynie i które więc muszą być zamówione, to wysokość zaliczki wynosi 50%

ustalonej w ofercie kwoty. Klient umieszcza w opisie przelewu bankowego podany w ofercie

numer identyfikacyjny Klienta.

4.2 Reszta jest płacona gotówką podczas dostarczenia towaru lub przelewem

bankowym na konto Spyrka Meubels (IBAN) NL44INGB0004344149, przed dostarczeniem

towaru. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci w momencie dostarczenia, Spyrka Meubels nie

wydaje towaru, a zaliczka przepada na poczet pokrycia kosztów Spyrka Meubels.

Artykuł 5 Wydanie lub dostarczenie towaru.

5.1 Towar jest wydawany w sklepie Spyrka Meubels.

5.2 Jako dodatkową usługę, Spyrka Meubels dostarcza meble pod wskazany przez

Klienta adres. Koszty transportu są zależne od odległości i wynoszą 10 euro w ramach taryfy

startowej, plus 40 eurocentów za kilometr jazdy, licząc ze sklepu Spyrka Meubels do adresu

podanego przez Klienta. Z zasady, kierowca firmy Spyrka Meubels dostarcza meble do

poziomu parteru. Kierowca może pomóc Klientowi umieścić meble, pod warunkiem, że

Spyrka Meubels nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w trakcie przenoszenia

mebla.

5.3 Spyrka Meubels wydaje towar do 28 dni roboczych od daty zaksięgowania

wpłaty zaliczki, chyba że ustalony jest inny termin. Jeżeli oferta dotyczy produktów, których

nie ma w magazynie i które więc muszą być zamówione, termin realizacji zamówienia

przedłuża się o 7 dni roboczych. Jak tylko towar jest gotowy do dostarczenia, Spyrka Meubels

kontaktuje się z Klientem w celu umówienia dnia wydania i ewentualnego dostarczenia.

5.4 Klient jest zobowiązany do skontrolowania towaru przy odbiorze, żeby

niezwłocznie zameldować ewentualne uszkodzenia lub braki.

Artykuł 6 Gwarancja.

Meble zakupione w sklepie Spyrka Meubels mają jeden rok gwarancji producenta. Ta

gwarancja obejmuje tylko standardowe meble fabryczne i tylko błędy fabryczne w tych

meblach. W razie stwierdzenia uszkodzenia w meblach, dany element zostanie naprawiony

lub wymieniony na pełnosprawny. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym używaniem,

niekompletne lub źle zmontowane meble lub użytkowanie komercyjne nie podlegają

gwarancji.

Artykuł 7 Reklamacje.

Reklamacje ewentualnych uszkodzeń lub braków powinny być złożone w sklepie Spyrka

Meubels i w ciągu dwóch dni po odbiorze towaru. Po dwóch dniach od odbioru towaru,

reklamacje powinny być składane w fabryce, w której towar został wyprodukowany. Spyrka

Meubels zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji potrzebnych do reklamacji w fabryce.

Artykuł 8 Zwroty.

Meble twarde (bez tapicerki), które są już zmontowane i/lub używane, nie podlegają

zwrotom. Również meble, które są zrobione na zamówienie, nie podlegają zwrotom.

Ewentualny zwrot pieniędzy Klientowi za zwrócone meble nastąpi w terminie 28 dni

roboczych.

Artykuł 9 Języki.

Ten regulamin został sporządzony w języku polskim i niderlandzkim. W przypadku różnic

(w interpretacji) tekstu regulaminu, przywilej ma tekst niderlandzki.

Artykuł 10 Zmiany w regulaminie.

Spyrka Meubels zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany

regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej

http://www.spyrka-meubels.nl. Zmiany nie działają wstecz, więc nie wpływają na zlecenia

złożone przed wprowadzeniem zmian.

Artykuł 11 Regulacja prawna.

Relacje prawne między firmą Spyrka Meubels a jej Klientami reguluje prawo Holenderskie.

Spory będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Rotterdamie.

Koniec.

Regulamin Spyrka Meubels
Artykuł 1 Definicje. Ten regulamin określa zasady i dotyczy wszystkich zleceń i transakcji, które każda osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem, składa lub zawiera z firmą jednoosobową „Spyrka Meubels”, KvK 53434803, z siedzibą w (3112 BP) Schiedam przy Rotterdamsedijk 246 b, zwanej dalej Spyrka Meubels. Artykuł 2 Złożenie zlecenia i akceptacja regulaminu. Klient składa zlecenie osobiście, lub telefonicznie, lub wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy lub wysyłając e-mail do Spyrka Meubels. Tym samym potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Artykuł 3 Ceny. Ceny podane na stronie internetowej Spyrka Meubels dotyczą tylko mebli. Wszelkie dekoracje i/lub sprzęty elektroniczne nie są objęte w ofercie. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Artykuł 4 Akceptacja oferty i dokonanie płatności. 4.1 Jeżeli Klient akceptuje ofertę, dokonuje on wpłaty zaliczki w wysokości 30% ustalonej w ofercie kwoty na numer konta bankowego firmy Spyrka Meubels (43.441.49) lub płaci tą zaliczkę gotówką. Klient umieszcza w opisie przelewu bankowego podany w ofercie numer identyfikacyjny klienta. 4.2 Reszta jest płacona przez Klienta gotówką podczas dostarczenia towaru lub przelewem bankowym na konto Spyrka Meubels (43.441.49) przed dostarczeniem towaru. W przypadku gdy Klient nie zapłaci w momencie dostarczenia, Spyrka Meubels nie wydaje towaru, a zaliczka przepada na poczet pokrycia kosztów Spyrka Meubels.
Artykuł 5 Wydanie lub dostarczenie towaru. 5.1 Towar jest wydawany w sklepie Spyrka Meubels. 5.2 Jako dodatkową usługę, Spyrka Meubels dostarcza meble pod wskazany przez Klienta adres. Koszty transportu są zależne od odległości i wynoszą 40 eurocentów za kilometr jazdy, licząc ze sklepu Spyrka Meubels do adresu podanego przez Klienta. Z zasady, kierowca firmy Spyrka Meubels dostarcza meble do poziomu parteru. Kierowca może pomóc Klientowi umieścić meble, pod warunkiem, że Spyrka Meubels nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w trakcie przenoszenia mebla. 5.3 Do 28 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki, Spyrka Meubels wywiązuje się z zobowiązań wobec Klienta, chyba że ustalony jest inny termin. Jak tylko towar jest gotowy do dostarczenia, Spyrka Meubels kontaktuje się z Klientem w celu umówienia dnia dostarczenia.
Artykuł 6 Gwarancja. Meble zakupione w sklepie Spyrka Meubels mają jeden rok gwarancji producenta. W razie stwierdzenia uszkodzenia w meblach, dany element zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnosprawny. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym używaniem, niekompletne lub źle zmontowane meble lub użytkowanie komercyjne nie podlegają gwarancji. Artykuł 7 Języki. Ten regulamin został sporządzony w języku polskim i niderlandzkim. W przypadku różnic (w interpretacji) tekstu regulaminu, przywilej ma tekst niderlandzki.
Artykuł 8 Zmiany w regulaminie. Spyrka Meubels zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej http://www.spyrka-meubels.nl. Zmiany nie działają wstecz, więc nie wpływają na zlecenia złożone przed wprowadzeniem zmian.
Artykuł 9 Regulacja prawna. Relacje prawne między firmą Spyrka Meubels a jej klientami reguluje prawo Holenderskie. Spory będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Rotterdamie.
Koni

Tagi:

Podobne strony: start