Reglement Spyrka Meubels

van kracht vanaf 8 januari 2015

Artikel 1 - Definities.

Deze algemene voorwaarden bepalen de regels en zijn van toepassing op alle bestellingen en transacties die iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon hierna te noemen opdrachtgever, plaatst of sluit met de eenmanszaak "Spyrka Meubels", KvK: 53434803, statutair gevestigd te (3111BD) Schiedam aan de Dam 26, hierna te noemen Spyrka Meubels.

Artikel 2 - Het plaatsen van een bestelling en het aanvaarden van het reglement.

De klant plaatst een bestelling persoonlijk, of telefonisch, of door het invullen en versturen van een contactformulier of door het sturen van een e-mail naar Spyrka Meubels. Zo bevestigt hij dat hij het reglement heeft gelezen en de bepalingen ervan aanvaardt.

Artikel 3 - Prijzen.

De prijzen vermeld op de website van Spyrka Meubels gelden alleen voor meubels. Alle decoraties en/of elektronische apparatuur zijn niet inbegrepen in het aanbod. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 4 - Aanvaarding van het aanbod en betaling.

4.1

Indien de Klant het aanbod aanvaardt, betaalt hij een voorschot van 30% van het in het aanbod vastgestelde bedrag op het bankrekeningnummer van Spyrka Meubels (IBAN) NL44INGB0004344149 of betaalt hij dit voorschot contant. Indien het aanbod betrekking heeft op producten die niet op voorraad zijn en die derhalve besteld moeten worden, bedraagt het bedrag van het voorschot 50% van het in de offerte vermelde bedrag. De Klant zal in de beschrijving van de bankoverschrijving het in het aanbod vermelde identificatienummer van de Klant opnemen.

4.2

De rest wordt contant betaald tijdens de levering van de goederen of door overschrijving op de rekening van Spyrka Meubels (IBAN) NL44INGB0004344149, voordat de goederen worden geleverd. In het geval dat de Klant niet betaalt op het moment van levering, geeft Spyrka Meubels de goederen niet af en vervalt het voorschot ter dekking van de kosten van Spyrka Meubels.

Artikel 5 - Levering of levering van goederen.

5.1

De goederen worden uitgegeven in de winkel van Spyrka Meubels.

5.2

Als aanvullende dienst levert Spyrka Meubels meubels op het door de Klant opgegeven adres. De transportkosten zijn afhankelijk van de afstand en bedragen 10 euro als onderdeel van het starttarief, vermeerderd met 0,80 eurocent per kilometer rijden, gerekend van de winkel van Spyrka Meubels tot het door de Klant opgegeven adres. In de regel levert de chauffeur van Spyrka Meubels meubels af op de begane grond. De chauffeur kan de klant helpen bij het plaatsen van het meubilair, op voorwaarde dat Spyrka Meubels niet verantwoordelijk is voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de overdracht van het meubilair.

5.3

Spyrka Meubels geeft de goederen af binnen 28 werkdagen na de datum van boeking van het voorschot, tenzij een andere datum is overeengekomen. Indien het aanbod betrekking heeft op producten die niet op voorraad zijn en die dus besteld moeten worden, wordt de termijn voor de bestelling met 7 werkdagen verlengd. Zodra de goederen gereed zijn voor levering, neemt Spyrka Meubels contact op met de Klant om een dag van vrijgave en eventuele levering af te regelen.

5.4

De klant is verplicht de goederen bij ontvangst te inspecteren om eventuele schade of gebreken onmiddellijk te melden.

Artikel 6 - Garantie.

Meubels gekocht in de Spyrka Meubels winkel hebben een jaar fabrieksgarantie. Deze garantie dekt alleen standaard fabrieksmeubilair en alleen fabrieksfouten in dit meubilair. Als er schade wordt gevonden in het meubilair, wordt het element gerepareerd of vervangen door een volledig functionerend element. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onvolledige of slecht gemonteerde meubels of commercieel gebruik valt niet onder de garantie.

Artikel 7 - Klachten.

Klachten over eventuele schade of gebreken dienen binnen twee dagen na ontvangst van de goederen te worden ingediend bij de winkel van Spyrka Meubels. Na twee dagen na ontvangst van de goederen moeten klachten worden ingediend bij de fabriek waar de goederen zijn geproduceerd. Spyrka Meubels verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken die nodig is voor klachten in de fabriek.

Artikel 8 - Retourzendingen.

Hard meubilair (zonder bekleding) dat al gemonteerd en/of gebruikt is, wordt niet gerestitueerd. Ook meubels die op bestelling zijn gemaakt, worden niet gerestitueerd. Een eventuele terugbetaling aan de Klant voor de geretourneerde meubels zal plaatsvinden binnen 28 werkdagen.

Artikel 9 - Talen.

Dit reglement is opgesteld in het Pools en nederlands. In geval van verschillen (in de interpretatie) van de tekst van het Reglement heeft de Nederlandse tekst een voorrecht.

Artikel 10 - Wijzigingen van het Reglement.

Spyrka Meubels behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in het reglement zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website van http://www.spyrka-meubels.nl. Wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht, dus ze hebben geen invloed op bestellingen die zijn geplaatst voordat wijzigingen werden aangebracht.

Artikel 11 - Verordening.

Op de rechtsverhouding tussen Spyrka Meubels en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.